Údaje označené (*) jsou povinné

Vyberte svou profesi

*Jsem pedagogický pracovník nebo student

Osobní a kontaktní údajePracoviště

Firma, společnost, škola

Ambulance, klinika, oddělení

*Vyberte svoji účast


Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě úhrady registračního poplatku na místě, tento činí 450,- Kč za jednodenní akci a 700,- Kč za oba dva dny. Výše uvedené ceny platí pro platbu předem.

*Požaduji ubytování

Objednávku ubytování proveďte, prosím, co nejdříve, kapacita ubytování je limitována! Nebude-li platba uhrazena 5 dní před konáním akce, bude Vaše rezervace stornována. Po tomto termínu budeme přijímat objednávky dle kapacity ubytování.
Holiday Inn Brno - Standard
3.-4.4.2020

Úhrada celkem:

Organizaci včetně registrace účastníků zajišťuje pro tuto akci agentura BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 1002040764/2700.

Poznámky

Účastník souhlasí, aby společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), která je organizátorem/exkluzivním partnerem akce, shromažďovala, uchovávala či jinak zpracovávala, a to jak manuálně, tak i automatizovaně, po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu všechny osobní údaje účastníka ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které správci účastník poskytne v souvislosti se svou účastí na akci (dále jen „osobní údaje“). Účastník potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté správci jsou přesné a pravdivé. Účastník souhlasí, aby správce na základě svého uvážení pověřil zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona.

Udělení souhlasu účastníka je nezbytné za účelem zajištění řádné organizace akce a případných souvisejících ubytovacích, stravovacích a doprovodných služeb a dále též za účelem ohlášení skutečnosti, že akce byla účastníkem absolvována, příslušné stavovské organizaci, jejímž je účastník členem. Účastník dobrovolně souhlasí, aby správce jeho osobní údaje zpracovával také za účelem zjišťování spokojenosti s akcí, vytváření statistik, zasílání a jiného sdělování pracovních a jiných nabídek správce a dále též zasílání obchodních sdělení v níže uvedeném rozsahu.

Účastník si je vědom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným správci. Pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo žádat správce o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Informace bude účastníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Účastník souhlasí, že kontaktní údaje účastníka mohou být správcem a/nebo společností BOS.org s.r.o., se sídlem Kekulova 615/38, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 640 49 876, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733, které správce kontaktní údaje účastníka zpřístupní, využívány k zasílání obchodních sdělení účastníkovi, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účastník má právo zasílání těchto obchodních sdělení kdykoliv zakázat, a to např. odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Working...